Přeskočit na obsah

Zahájení opravy varhan 2022

V kostele sv. Václava v Nemoticích se nachází starobylý hudební nástroj – varhany z roku 1904, který važaduje nákladnou pravu. Je to jistě jedna z památek, která patří k tomuto místu, k této farnosti, a chceme usilovat o to, aby se jí poskytla patřičná péče.

Chtěl bych nejprve vyjádřit obdiv nad tím, jak se podařilo během let zchátralý kostel sv. Václava v Nemoticích obnovit do krásy, v jaké ho vidíme dnes. Je to zásluha místních farníků, ale také mnohých z vás, kteří jste při žádostech o pomoc, slyšeli a přispěli svými prostředky. Dnes se proto lze dívat na dominantu farnosti s potěšením.

Farnost Nemotice by chtěla v tomto roce začít uskutečňovat opravu varhan. Stroj pochází z přelomu 19. a 20. století z dílny varhanáře Matěje Strmisky, jeho jádro je ale ještě starší. Podle organologického průzkumu jsou varhany v hratelném stavu, blíží se však ke kritickému. Oprava varhan bude svěřena do rukou varhanáře Karla Stehlíka. Náklady na kompletní restaurování varhan činí přes devět set tisíc korun.

Vzhledem k velké finanční náročnosti díla přistoupí farnost k opravě varhan po částech. V první etapě, kterou chceme začít uskutečňovat tento rok, by byly zadány práce za částku do půl milionu korun, tak aby nástroj pak byl již provozuschopný. Pokračující práce by následovaly v závislosti na zajištění dalších financí.

Hudební nástroj není památkově chráněný, proto se na něj nevztahují dotace na kulturní památky. Náklady tedy spočívají na bedrech farnosti. Farnost zajistí prostředky ve výši tři sta tisíc korun. Pomoc také přislíbily všechny tři obce naší farnosti: Nemotice, Mouchnice a Snovídky.

Nástroj je po hudební stránce v péči varhaníka a správce kůru Michaela Korbičky. Také zde máme dvě nové varhanice. Kostel je stále živým místem setkávání lidí s vírou, v modlitbě, v touze po dobru a poznání Boha.

Chtěl bych Vás proto, i jménem správce kůru, požádat o poskytnutí finančního příspěvku na opravu nástroje, který doprovází zpěv lidu při bohoslužbách, slouží také k důstojným pohřebním obřadům, umožňuje každoroční pořádání koncertu. V případě Vašeho zájmu můžete využít bezhotovostního převodu na účet farnosti Nemotice: 86-4179020287/0100, s variabilním symbolem: 2022, a zprávou pro příjemce: oprava varhan.

Předem děkuji za vaše dary a pomoc.

P. Martin Kohoutek
administrátor farnosti